POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.prostand.pl zwanego dalej „Serwisem” lub „Sklepem Internetowym”. Wszelkie definicje oznaczone wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Korzystania ze Sklepu Internetowego PROSTNAD.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest BRATOS z siedzibą w Granowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 5, 62-066 Granowo).; NIP 9950038855, REGON 300209825, adres poczty elektronicznej: biuro@bratos.pl

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

III. CEL PRZETWARZANIA

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wysyłki newslettera (w przypadku zapisu na newsletter) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art.6 lit. f RODO).;

c) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający m.in. z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) rozpatrzeniu i realizacji prawa rękojmi oraz przeprowadzenia procesu reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

g) organizacyjnych (w przypadku założenia konta), do prowadzenia konta na portalu www.prostand.pl– podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba której dane dotyczą (art.6 lit. b RODO).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, dane te są potrzebne w szczególności do zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia), dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora.
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów również w celach marketingowych za uprzednią wyraźną zgodą Klienta. Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą mailową. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub na adres mailowy: sklep@prostand.pl
IV. RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH
Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– hasło do Konta Klienta

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

V. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie regulacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską gwarantujących prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w państwie trzecim.

3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.4.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

VI. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W celu realizacji obowiązków ustawowych w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, postępowań reklamacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak to wynika z obowiązujących przepisów.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – do upływu terminu przedawnienia lub zakończenia toczących się postępowań, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. PRAWA OSÓB ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu (w tym z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją). Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.

6. Możesz żądać, abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

8. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania przez nas twoich danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. MECHANIZM COOKIES
Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi instalowanymi na urządzeniu użytkownika przeglądającego Serwis za pośrednictwem sieci Internet. (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętującymi specyficzne informacje dotyczące używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

IX. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których BRATOS korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności handlowej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom świadczącym usługi serwisowe dla BRATOS, firmom kurierskim i pocztowym. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG) – w tym podmiotom współpracującym oraz należącym do BRATOS w celach sprawozdawczo – finansowych oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia technicznej ciągłości usług świadczonych przez BRATOS. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie regulacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską gwarantujących prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w państwie trzecim.
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

X. PLUGIN FACEBOOKA
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

XI. DEKLARACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH W GOOGLE ANALYTICS
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

XII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

XIII . KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy przesyłać w następujący sposób:
1. listownie na adres Administratora BRATOS, ul. Przemysłowa 5, 62-066Granowo
2. Wiadomości e-mail na adres: biuro@bratos.pl
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV . ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data wejścia w życie:

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty!

    Nasza strona używa plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.